Tecrübenin adresi
14. Yıl...

Periyodik Kontrol Hizmetlerimiz

Türkak ' dan AKREDİTE muayene periyodik kontrol hizmetlerimiz ;

 

1. Kaldırma İletme ekipmanlarının periyodik kontrolü,

2. Basınçlı kapların periyodik kontrolü,

3. İş makinalarının periyodik kontrolü

4. Topraklama ölçümleri,

 

Türkak'dan akredite muayene periyodik kontrol yaptırmak istiyorsanız 322 224 9001 yada 506 756 43 43 ü arayarak 15 yıllık tecrübeye sahip uzmanlarımızdan öğrenebilirsiniz yada hizmet talep formunu doldurarak iletişim kurabilirsiniz. 

 

Kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrolü.

Dünyanın her yerinde, işyerlerinde ölümlü kazalar ve yaralanmalar hala çalışma hayatındaki en büyük problemdir.

Çalışanların güvenliğini sağlamak ancak yüksek riskli ekipmanların periyodik olarak kontrolüyle mümkün olabilir. Bu nedenle ekipmanların fonksiyonları, olması gereken standartlarda çalışıp çalışmadığı belirli aralıklarla kontrol edilmeli, tespit edilen uygunsuzluklar acilen giderilmelidir.

Ancak bu yolla çalışanların içinde bulunduğu riskler yok edilebilir.

Standartların kapsamındaki ekipmanlar.
- Vinç
- Mobil Vinç
- Kaldırma Platformu
- Forklift
- Caraskal
- Araç Kaldırma Lifti
- Transpalet

Kaldırma ve İletme Ekipmanları 98/37/AT Makina Emniyeti Yönetmeliğine göre yapılır. 


Transpalet
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerine göre yapılır.
( VII. Bölüm 373 – 437 )

Araç Kaldırma Lifti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerine göre yapılır.
( VII. Bölüm 373 – 437 )

Forklift
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerine göre yapılır.
( VII. Bölüm 373 – 437, 486 – 498 )

Caraskal, Mobil Vinç
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerine göre yapılır.
( VII. Bölüm 373 – 437 )


Vinç
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerine göre yapılır.
( V. Bölüm 270, 271, 275, 276, 278, 284 – 289, 291, 336, 344, 345 ve VII. Bölüm 373 – 437 )

TS EN 60204-32 / TS ISO 9927-1 / TS EN 13000 / TS EN 1495/A1 / TS EN 1493 / TS EN 1757-2

Standartları kapsamındaki ekipmanların periyodik kontrolleri yapılmaktadır.

 

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK MUAYENESİ

 

Periyodik kontroller etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu gibi işçi sağlığı ve güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önlemi olarak karşımıza çıkar. Basınçlı kaplar işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken ekipmanların başında gelmektedir.

Basınçlı Kap ; 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan yada geliştirilen sabit yada hareketli kabı veya depoyu ifade eder. İş kanuna göre de basınçlı kaplar periyodik olarak kontrol edilmelidir. İSG tüzüğünde basınçlı kaplar ile ilgili maddeler aşağıdaki şekilde karşımıza çıkmaktadır.

İSG TÜZÜĞÜ Madde 207 - Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları  sicil kartına veya defterine işlenecektir. 

İSG TÜZÜĞÜ Madde 208 - Her işveren, işyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya   defteri tutacak, bunlara, yapılan onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işleyecektir. 

İSG TÜZÜĞÜ Madde 209 - Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.

İSG TÜZÜĞÜ Madde 210 - Kazanlar ehliyeti Hükümet veya mahalli idareler tarafından kabul edilen kişiler tarafından işletilecektir.

İSG TÜZÜĞÜ Madde 223 - Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından, imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce, veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları, düzenlenecek bir raporda belirtilir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır.

İSG TÜZÜĞÜ Madde 244 - Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenecektir.

İSG TÜZÜĞÜ Madde 513 - Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır.

Yukarıda da ifade edildiği üzere basınçlı kapların muayenelerinin yetkin kuruluşlar tarafından yaptırılması talep edilmektedir. (… Kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak…)

 

İŞ MAKİNALARININ PERİYODİK MUAYENESİ

 

Periyodik kontroller etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu gibi işçi sağlığı ve güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önlemi olarak karşımıza çıkar. İş makinalarıda işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken ekipmanların başında gelmektedir.

İş makinalarının muayenesinde de kaldırma iletme ekipmanlarının muayenelerinde olduğu gibi genel kontroller ve fonksiyon kontrolleri v.b şeklinde gerçekleştirilmektedir. Muayene uzmanınca tespit edilen uygunsuzluklar raporlanarak ilgili firmaya iletilir. 

İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde periyodik kontrollerin yetkin kuruluşlar tarafından yaptırılması talep edilmektedir. (… Kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak… v.b)

 

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ 

 

 

EMC ve Korunma yöntemleri: (II) Topraklama ...

 

İstenmeyen cihaz - cihaz etkileşimi diye de tanımlanabilen EMC problemleri birkaç milimetre boyutundaki bir kırmık (chip) ya da birkaç cm2' lik alanı kapsayan bir baskı devre için söz konusu olabileceği gibi yüzlerce metre kare alana yayılı büyük tümleşik bir sistem için de söz konusu olabilir. 

 

Bir orta gerilim (OG) hattından enerji alan bu işletmenin elektrik enerjisibir alçak gerilim (AG) hattı ile (OG /AG ana istasyonu üzerinden) sağlanmakta. Bu istasyon yönetim binasına 220 V'luk besleme sağlarken üretim ve laboratuar alanlarına 340 V'luk gerilim ulaştırmakta. Yönetim binasında miliwattlar mertebesinde güçlerle çalışan ve mikrovolt/metre değerlerinde elektrik alanlarına duyarlı bilgisayar, faksmakinası, cep telefonu benzeri haberleşme cihazları kullanılırken, üretim alanındaonlarca kilowattlar mertebesinde güçlerle çalışan makinalar, motorlar söz konusu olabilmekte. Bu tip ortamlarda hassas cihazların korunması temel EMC problemlerinden olup genel çözüm yöntemi iyi bir topraklama sistemi kurmaktır.

 

 Topraklama


Potansiyel, iki nokta arasında iş yapabilme kapasitesidir. Volt birimiyle anılan elektriksel potansiyel bir noktanın belirlenen bir başka noktaya göre gerilim farkı diye tanımlanır. Örneğin VAB gerilim farkı dendiğinde A noktasının B noktasına göre gerilim farkı kastedilir. Ancak bu iki noktanın gerçek potansiyel değerlerinin bilinmesi, belirlenen bir referans noktasının varlığına bağlıdır. Bu referans noktası, bir baskı devresi üzerinde taban yüzeyi olabileceği gibi, cihazın metal kutusu, bina içerisinde bir nokta ya da mutlak referans diye bilinen yeryüzü olabilir. Mutlak referans sıfır volt olarak kabul edilen yeryüzüdür. Gerçek anlamda bir topraklama için tüm cihazların bu mutlak sıfır noktasına getirilmesi zorunludur.

Uluslar arası yetkin kurum olan IEEE (Institue of Electrical and Electronic Engineers) topraklama tanımını:
Bir elektrik devresi ya da cihazının, iletken bir ara bağlantı ile, istemli ya da istem dışı olarak, yeryüzü (toprak potansiyeline) ya da toprak yerine geçebilecek büyüklükte referans olan bir yüzeye bağlanması

Bir elektrik devresi ya da cihazının, iletken bir ara bağlantı ile, istemli ya da istem dışı olarak, yeryüzü (toprak potansiyeline) ya da toprak yerine geçebilecek büyüklükte referans olan bir yüzeye bağlanması

şeklinde vermekte. Topraklama gereksinimleri ve teknikleri temel olarak mantık devreleri, paratoner sistemleri, AC Sistemler ve şebeke dağıtım sistemleri ve arıza önleme, elektromekanik cihaz tasarımları gibi hem yüksek hem de düşük frekanslı sistemlerle analog tasarımlarda söz konusudur. Pratikte toprak yerine geçebilecek yapılardan bazıları
· Çelik kafes binalar
· Araç gövdesi (otomobil, uçak, gemi, uzay gemisi)
· Su boruları
· Toprak elektrodlu sistemler
· Topraklama plakası ve kafesi vb.
olarak sıralanabilir. Elektrik güç dağıtım şebekelerindeki toprak referansı dışında diğer sistemlerde de toprak gereken şekilde kullanılır.
Topraklamada en önemli problem yeryüzünün her noktasında eşit potansiyelde olmamasıdır. Farklı noktalardan yapılan bağlantılar, farklı potansiyellere ulaşılmasına neden olur. Bunu nedeni yeryüzü empedansının sıfır olmaması ve önemli değişiklikler göstermesidir. Sonuçta, toprağa akan bu akımlar potansiyel farkı oluştururlar. Bu durum özellikle yıldırım gibi şiddetli boşalmalarda ya da yüksek seviyeli akımlarda gözlenir. Toprağa akan akımlar, topraklama empedansının farklı olması nedeni ile
farklı potansiyel değişimleri yaratırlar.

Elektrik Topraklama Ölçümleri
Kaldırma İletme Ekipmanların Periyodik Kontrolü
Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü
 

E - BÜLTEN KAYIT