Tecrübenin adresi
14. Yıl...

BİLGİ HAVUZU

2015 REVİZYONU

ISO 9001: 2015 Neden revize edildi.
 
      Öncelikle standardın yapısı bütünüyle değişiyor. Kalite yönetim sistemi standartlarında bir uyum ve tutarlılık sağlanmasını amaçlayan bir ektir. Yüksek seviye yapı, aynı çekirdek metin, ortak terimler ve çekirdek tanımlar içeren temel standart yapısının oluşmasını amaçlamaktadır. Artık yeni yayınlanacak tüm yönetim sistemi standartları bu eke uygun olmak zorunda olduğu gibi, mevcut standartların revizyonları da aynı eke tabidir.
 
Bu sayede farklı yönetim sistemi standartlarının aynı anda uygulandığı entegre sistemlerin daha kolay kurulabilir ve sürdürülebilir olması, bir diğer deyişle, tek bir yönetim sistemi şeklinde yürütülmesi amaçlanmaktadır.
 
Bir standart EK-SL gereklerini minimumda karşılamak zorundadır; ancak konusunda ve gerekliliğine göre daha fazla tanım ya da madde içerebilir.
Bu durum 2013 tarihli ISO/IEC Direktifinde şu şekilde ifade edilmiştir:
 “Tüm yönetim sistemi standardları (A Tipi ya da B Tipi olmasına bakılmaksızın) kural olarak; birbirleri ile uyumlu olmalarına ve kolay kullanılabilmelerine olanak tanıyan tutarlı yapı, ortak metin ve terminolojiyi kullanacaklardır. Bu EK-SL’nin EK-2’sinde  verilen kılavuz ve yapı kural olarak takip edilecektir”
 
EK-SL’ye uygun olarak hazırlanmış olan ISO 9001’in 2015 revizyonunda göreceğimiz madde sıralaması ise aşağıdaki gibi olacaktır. Normal yazı karakteri ile yazılmış olan maddeler EK-SL maddeleridir; italik yazılanlar ise ISO 9001’de EK-SL’ye göre fazladan eklenen maddelerdir: 
 
 
ISO 9001: 2015 STANDART MADDELERİ 
 
1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar
3.Terimler ve Tarifler
4.Kuruluşun İçeriği
    4.1.Kuruluşun ve İçeriğinin Anlaşılması
    4.2.İlgili Tarafların İhtiyaçlarının ve Beklentilerinin Anlaşılması
    4.3. Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
    4.4. Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri
5.Liderlik
  5.1 Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü
                5.1.1 Kalite Yönetim Sistemi için Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü
                5.1.2 Müşteri Odaklılık
    5.2 Kalite Politikası
    5.3 Kuruluş İçerisindeki Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler
6.Planlama
    6.1.Risklere ve Fırsatlara Yönelik Faaliyetler
    6.2. Kalite Hedefleri ve Söz Konusu Amaçlara Ulaşmak İçin Planlar
    6.3. Değişikliklerin Planlanması
7.Destek
    7.1 Kaynaklar
         7.1.1 Genel
         7.1.2 Çalışanlar (DIS sürecinde boş madde)
         7.1.3 (DIS sürecinde boş madde)
         7.1.4 Altyapı
         7.1.5 Süreçlerin Yürütüldüğü Ortam
         7.1.6 İzleme ve Ölçme Kaynakları
         7.1.7 Kurumsal Bilgi
    7.2 Yetkinlik
    7.3 Farkındalık
    7.4 İletişim
    7.5 Yazılı Hale Getirilen Bilgi
7.5.1 Genel
7.5.2 Yazılı Bilginin Oluşturulması ve Güncellenmesi
7.5.3 Yazılı Bilginin Kontrol Edilmesi
8.İşletim
    8.1.İşletimsel Planlama ve Kontrol
    8.2. Ürün ve Hizmetler için Şartların Belirlenmesi
         8.2.1 Müşteri ile İletişim
         8.2.2 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Belirlenmesi
         8.2.3 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Gözden Geçirilmesi
    8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
         8.3.1 Genel
         8.3.2 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
         8.3.3 Tasarım ve Geliştirme Girdileri
         8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü
         8.3.5 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
8.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri
    8.4. Kuruluş Dışından Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
         8.4.1 Genel
         8.4.2 Dış Kaynaklı Tedarik Kontrolünün Tipi ve Kapsamı
         8.4.3 Dış Kaynaklı Tedarikçiler için Bilgiler
    8.5. Ürün ve Hizmetin Sağlanması
         8.5.1 Ürün ve Hizmet Sağlanmasının Kontrolü
         8.5.2 Belirleme ve İzlenebilirlik
         8.5.3 Müşteriye veya Dış Kaynaklı Tedarikçilere Ait Mülkiyet
         8.5.4 Koruma
    8.6. Ürün ve Hizmetlerin Serbest Bırakılması
    8.7 Uygun Olmayan Süreç Çıktılarının, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
9.Performansın Değerlendirilmesi
    9.1. İzleme, Ölçme, Analiz Etme ve Değerlendirme
         9.1.1Genel
         9.1.2 Müşteri Tatmini
         9.1.3 Analiz ve Değerlendirme
    9.2. İç Denetim
    9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi
10.İyileştirme
    10.1.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
    10.2.Sürekli İyileştirme
 
 
 
 
Bu 10 maddenin içerdiği bilgiler ve sürekli iyileştirme modeli olan Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (Plan – Do – Check  - Act) döngüsüne katkıları kısaca şöyle özetlenebilir: 4
PUKÖ
Madde No
Madde Başlığı
Madde İçeriği
-
1
Kapsam
Kuruluş neden/ne zaman/hangi faaliyetler çerçevesinde bu standardı benimsemelidir?
-
2
Atıf Yapılan Standardlar
Diğer yönetim sistemi standardlarıyla uyum
-
3
Terim ve Tarifler
EK-SL ortak terimleri ve bu standardda anılan diğer terimlerin tanımları
PLANLA
4
Kuruluşun Bağlam ve İçeriği
Kuruluşun amacı ve stratejik yönlenmesi
5
Liderlik
Yönetimin taahhüdü, kalite politikası, sorumluluk ve görevler
6
Planlama
Kalite hedeflerinin sağlayanilmek ve risk ve fırsatları işaret edebilmek için planlama
7
Destek
Çalışanlar, altyapı, bilgi, iletişim, dokümante edilmiş bilgi
UYGULA
8
İşletim
Müşteri ihtiyaçlarını tespit etmek, tasarım, satış, satış sonrası destek
KONTROL ET
9
Performans Değerlendirmesi
Müşteri tatmini, analiz, iç tetkikler ve yönetimin gözden geçirmesi
ÖNLEM AL
10
İyileştirme
Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve sürekli iyileştirme
 
3.2. Terminolojideki Değişiklikler 4
ISO 9001:2008
ISO/DIS 9001:2014
Ürün
Mal ve Hizmetler
Hariç Tutma
-
Dokümantasyon, Kayıtlar
Dokümante Edilen Blgi
Çalışma Ortamı
Süreçlerin İşletimi için Çevre
Satın Alınan Ürün
Dışarıdan Temin Edilen Ürün ve Hizmetler
Tedarikçi
Dış Kaynaklı Sağlayıcı/Tedarikçi
 

 

E - BÜLTEN KAYIT